Půjčíme Vám naše speciály

... ohledně aktuální nabídky nás neváhejte kontaktovat

Podmíny půjčovny

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Uzavřením nájemní smlouvy vyjadřujete souhlas s těmito „Obchodními podmínkami“. Zároveň Vám vzniká právo na zapůjčení objednaného vybavení v zarezervovaném termínu uvedeném ve smlouvě o nájmu.

Věc se pronajímá osobám starším 18-ti let na základě předložení OP (případně cestovního pasu, rodného listu). Pronajímatel je oprávněn odmítnout pronajmutí věci bez udání důvodu. Věc se pronajímá na dobu dohodnutou mezi pronajímatelem a nájemcem.

II. PLATBA A ZÁLOHA

Cena za pronájem je splatná při vrácení věci. Cena za dlouhodobý pronájem je splatná jednou měsíčně, vždy do 5. dne v měsíci. Při půjčení je nájemce povinen složit zálohu na zapůjčení věci. Při předčasném vrácení sportovních potřeb nebude vráceno půjčovné, v případě pozdního vrácení vypůjčených věcí souhlasíme s doplacením půjčovného.

V případě dohodnutí přepravy věci uskutečňované pronajímatelem je předem odsouhlasena trasa přepravy a počet kilometrů, přičemž cena za kilometr je 12 Kč. Cena za přepravu věci je hrazena předem.

III. OBSLUHA VĚCI

Nájemce je při převzetí věci pronajímatelem řádně seznámen a poučen o obsluze a správném používání věci. Od chvíle půjčení zákazník zodpovídá za veškeré škody vzniklé zapůjčeným vybavením sobě i dalším osobám, je povinen zabezpečit vybavení před krádeží, v případě krádeže ihned přivolat Policii ČR a předložit půjčovateli protokol o ohlášení krádeže. Půjčovatel nenese zodpovědnost za zranění, nehody nebo finanční škody, které zákazník utrpěl použitím vybavení.

IV. MAJETKOVÉ SANKCE

Nájemce je povinen vrátit věc ve stavu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Pokud vrácená věc nebude v pořádku, jste povinni zaplatit částku odpovídající nákladům opravy, přičemž je o tomto sepsán s nájemcem protokol.

Naši pracovníci budou čekat na místě předání nebo vrácení vybavení maximálně 30 minut od sjednané doby. V případě nedodržení sjednané doby, nebo místa jste povinni uhradit náklady spojené s novou dopravou a/nebo čekací dobu ve výši 300 Kč za každou započatou hodinu.

V případě zničení, ztráty nebo odcizení věci je pronajímatel oprávněn ponechat si zaplacenou zálohu. Tyto skutečnosti nemají vliv na povinnost úhrady nájemného nájemcem. V případě zničení, ztráty nebo odcizení příslušenství věci je pronajímatel oprávněn ponechat si poměrnou část zaplacené zálohy ve výši ceny tohoto příslušenství uvedené na faktuře.